Zoeken
  
Banner2
Categorieën
Meest verkocht
Fly Fishing
Boxbergerweg 59
7412 BC Deventer
Tel: 0570-671500
Algemene voorwaarden

De website op www.flyfishing.nl is een initiatief van Hengelsport Arnhem gevestigd te Deventer.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ´Voorwaarden´) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Flyfishing die online via de website worden gedaan.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Flyfishing is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Een soepele hantering van deze Voorwaarden laat Flyfishing onverlet alsnog strict deze Voorwaarden te hanteren. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Flyfishing zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Flyfishing is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering cq. overeenkomst te verbinden.

3. Prijs en betaling

 1. Alle vermelde prijzen op www.flyfishing.nl zijn in euro´s en inclusief BTW. Getoonde productinformatie en prijzen zijn onder voorbehoud op basis van de op dat moment geldende specificaties van het product.
 2. Actieprijzen zijn uitsluitend geldig voor de duur van de actieperiode en onder de voorwaarden zoals vermeld op www.flyfishing.nl.
 3. Flyfishing houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder hierdoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens u, zeker wanneer noodzakelijk op grond van wettelijke voorschriften.
 4. Flyfishing is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de product- en/of prijsinformatie.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Flyfishing gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Bestelling

 1. Elke bestelling wordt door Flyfishing met de grootste zorg en vakmanschap voor u bereid. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit Flyfishing dan per direct per e-mail via info@flyfishing.nl weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 2. Indien uw bestelling niet voorradig is ontvangt u uw geld terug.
 3. Flyfishing doet haar uiterste best om de gewenste producten op de door u aangegeven tijdstippen te bezorgen c.q. klaar te hebben. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Flyfishing de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten restitueren.

6. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten kan Flyfishing, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling opschorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder opgave van reden, zonder dat Flyfishing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Flyfishing kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Volgende